> Om os / Kontakt > Vedtægter

Vedtægter

Sydfynsk Folkemusikforening - Folk for Folk

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Sydfynsk Folkemusikforening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til traditionelt og eksperimenterende dansk og udenlandsk folkemusik bl.a. ved afvikling af koncerter, workshops, foredrag og lignende aktiviteter for musikinteresserede.

Foreningen skal medvirke til at bevare og videreudvikle folkemusikmiljøet, styrke folkeoplysningen og dermed være et aktiv for en bred vifte af mennesker.

§ 3. Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Alle kan være medlemmer

Stk. 3. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent på foreningens bankkonto eller i forbindelse med arrangementer. Medlemskabet er først gyldigt, når foreningen har modtaget kontingentbetaling.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves løbende og er gyldigt i 12 måneder.

Stk. 5. Udmeldelse sker når medlemskab ikke fornyes.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i andet kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller i foreningens blad eller ved annoncering i den lokale dagspresse.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette. Lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg gives valg i forhold til antallet af opnåede stemmer.

Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse /orientering om budget

5. Fastsættelse af kontingent

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af bestyrelse. Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges mindst 2 nye medlemmer.

Valg af 2 suppleanter. Vælges for 1 år ad gangen.

8. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant. Vælges for 2 år ad gangen.

9. Eventuelt.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og mindst 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde.

Stk. 4. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Der laves referat fra møderne.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Udvalgsformanden skal være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 6. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet hjælp, såfremt det skønnes nødvendigt.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan give kassereren eneprokura til foreningens bankkonto.

Stk. 3. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. September 2005.


Vi holder til på Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg
Tlf. 40 35 35 57, tirsdage kl. 20
Find os på Facebook her:

Vores koncerter finder sted på
Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg - på toppen af gågaden.

Du kan købe billetter til koncerterne på dette link folkforfolk.nemtilmeld.dk

og dermed være sikker på at få plads. Du kan naturigvis også tage chancen og dukke op ved døren og håbe på, at der er plads.


Folk for Folk får honorarstøtte af:

 Svendborg kommune  Statens Kunstfond


Folk for Folk har flg. sponsorer:

Aksglæde Musikbutikken / Træskobutikken, Møllergade 31 - 62 21 05 90

Autoværkstedet Per Pytlick, Skovballevej 62 - tlf. 62541073

Hansted, Vestergade 2 - tlf: 62 21 21 70

Josefine Ottesen - www.josefineottesen.dk

Nybolig Domicil Svendborg - Vestergade 165 - www.nybolig.dk

Piano Forte  www.piano-forte.dk

Vinylen, Møllergade 34, 5700 Svendborg

Skiftekærgård